Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van www.keukenonderdeel.nl 


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en verkopen van www.keukenonderdeel.nl hierna te noemen Keukenonderdeel.
1.2 De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Keukenonderdeel zijn aanvaard.


2. Aanbiedingen, prijzen

2.1 Alle aanbiedingen/prijsopgaven van Keukenonderdeel zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2 Prijzen kunnen na opgave en/of het afsluiten van de overeenkomst verhoogd worden op grond van externe factoren zoals overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, zonder dat de koper/afnemer daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
2.3 De prijzen zijn onder behoud van druk- en zetfouten.
2.4 Alle door Keukenonderdeel vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.5 Met verzendkosten wordt bedoeld verzend- en administratiekosten, met een minimum van € 6,75 inclusief BTW conform het pakkettarief van PostNL, met uitzondering van geldende acties.


3. Levertijden

3.1 Een door Keukenonderdeel opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding of verandering van een levertermijn geeft de afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of opschorting van nakoming van zijn verplichtingen.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen, afspraken, wijzigingen of toezeggingen door of namens Keukenonderdeel gedaan, zijn slechts bindend, wanneer dit door Keukenonderdeel schriftelijk is bevestigd.


4. Transport en aflevering

4.1 Leveringen zijn franco huis, tenzij anders vermeld. Keukenonderdeel heeft echter de bevoegdheid om eventuele extra vervoers- of verzendkosten in rekening te brengen.
4.2 Het risico van de door Keukenonderdeel geleverde goederen is voor de afnemer vanaf het moment van aflevering.
4.3 De manier van transport, verzending en verpakking wordt door Keukenonderdeel verzorgd en bepaald, tenzij de afnemer nadere aanwijzingen in deze verstrekt. Eventuele extra kosten zullen voor de afnemer zijn.


5. Modellen/voorbeelden

5.1 De door Keukenonderdeel getoonde áfbeeldingen, verstrekte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. Geleverde producten kunnen hiervan afwijken.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden van de door Keukenonderdeel geleverde goederen, blijven die goederen eigendom van Keukenonderdeel totdat volledige betaling van alle geleverde of te leveren goederen, alsmede eventuele kosten gemaakt voor werkzaamheden of vervoer hiervan, door de afnemer zijn voldaan.
6.2 Goederen waarvan Keukenonderdeel ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven, mogen door de afnemer worden doorverkocht, voor zover zulks binnen de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is. De afnemer is niet bevoegd om de goederen te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
6.3 In het geval dat de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er een gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen binnen de gestelde termijn, heeft Keukenonderdeel het recht tot ongehinderd toegang tot de goederen en verplicht de afnemer zich reeds nu tot alle medewerking, op straffe van een boete van € 500,- per dag, om Keukenonderdeel in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.


7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoedingen en/of de overeenkomst kan ontbinden.
7.2 Onder overmacht wordt onder meer en derhalve niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, overstroming, sabotage, werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van onze toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden, die het nakomen van de overeenkomst verhinderen en waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.


8. Reclame en aansprakelijkheid

8.1 De afnemer heeft alleen het recht om schade of afwijkingen te reclameren wanneer hij dit schriftelijk binnen 24 uur na aflevering doet. Het recht van reclame vervalt voor de goederen die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of ingebouwd en voor goederen die op maat zijn gemaakt.


9. Prijzen en betaling

9.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Als op de website of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
9.2 Betaling kan via Ideal, bank of giro overschrijving of à contant.
9.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van verkoper.


10. Herroepingsrecht

10.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 werkdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product fysiek te controleren, doch niet te monteren en verstellen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 werkdagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen, of ingeval van diensten 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.  Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail sturen via nagenoemde link => info@keukenonderdeel.nl. In deze link treft u een invulformulier. Wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen en samen met de goederen -compleet en in de originele verpakking- te retourneren, voorzien van de pakbon of een kopie van de order. Producten kunnen tot 14 dagen na het aanmelden van het herroepingsrecht worden geretourneerd.
10.2 Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Tevens draagt u de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke verpakking van de retourgoederen. Beschadigingen zullen worden verrekend.
10.3 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals maatproducten als kasten/lades/profielen etc..
  • Producten die gemonteerd zijn geweest.


11. Klachtenregeling

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


12. Geschillen

12.1 Op alle door Keukenonderdeel gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.


13. Wijziging van de voorwaarden

13.1 Keukenonderdeel is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. 


14. Service

14.1 Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:

Schenk Interieurwerk h.o.d.n. Keukenonderdeel.nl
Kuipersweg 11
2031 EH te Haarlem

Tel:  023 – 549 32 42
E-mail: info@schenkinterieurwerk.nl

 

ONLINE CATALOGUS

ebbb1b87abb613cef151a7390aed1226.gif
ff4ae0e39ecaae5a794ab2e05894c49f.png
 
 
 

CONTACT

www.keukenonderdeel.nl
Kuipersweg 11
2031 EH  HAARLEM

023 - 549 32 42
info@schenkinterieurwerk.nl